Czym jest Caritas?
Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
- miłość bratnia, podnosząca, wspierająca,
akceptująca. Do takiej miłości-pomocy
względem wszystkich potrzebujących, ubogich
i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie,
narodowość czy stopień winy - wzywa
i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
Miłość tak pojęta nie może nie stawiać
wspieranemu nieodzownych wymagań,
a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych
umiejętności. Jednak pierwsze w kolejności
i hierarchii pozostaje proste otwarcie
na zgnębioną siostrę lub brata.
To jest caritas Kościoła w najistotniejszym
sensie i ona jest racją bytu organizacji,
której na imię CARITAS.